Antwoord op veel gestelde vragen

Veelgestelde vragen

De ontwikkeling van een nieuwe woonwijk brengt veel vragen met zich mee. Op deze pagina geven wij antwoord op vragen die veel gesteld worden. 

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via de contactpagina

Wonen

In Nieuw Harculo worden ongeveer 350 grondgebonden woningen en 150 appartementen gerealiseerd. Er komen vrijstaande woningen, friendswoningen, levensloopbestendige appartementen en ruime eensgezinswoningen. Binnen deze woningtypen zit er veel variatie in de woningen en prijsklassen: 30% sociaal, 40% midden 1 en 2 en 30% vrijesector.

Onze ambitie is om in de tweede helft van 2025 te starten met het grondwerk en om in 2026 vervolgens te beginnen met de bouw.

We streven ernaar de woningen in de periode vanaf 2028 tot en met 2030 gefaseerd op te leveren.

De wijk Nieuw Harculo is gericht op toekomstige bewoners die rust, natuur, eigenzinnigheid en saamhorigheid belangrijk vinden. In Nieuw Harculo wonen zij immers praktisch in de natuur en kunnen met elkaar een duurzame wijk realiseren. De wijk is gericht op bewoners uit alle leeftijden en lagen van de bevolking die dit omarmen. Door de grote variatie aan type woningen en prijsklassen is er voor iedereen wat wils.

Nee, dit dat nog niet. Je kunt je wel aanmelden als geïnteresseerde voor de nieuwsbrief. Dit kan onderaan de webpagina. 

Het merendeel van de woningen bestaat uit grondgebonden woningen van drie of vier bouwlagen. Er zijn enkele kleine appartementencomplexen voorzien, waarbij het hoogste complex zeven bouwlagen telt en ongeveer 21/22 meter hoog zal worden. De hijshal blijft het hoogste gebouw van Nieuw Harculo.

Dit is afhankelijk van de omvang van het kavel. Als je alleen kijkt naar het te ontwikkelen terrein, gaat het om zo’n 38 woningen per hectare. Als je over het gehele plangebied inclusief natuurontwikkeling spreekt, zit je op 7 woningen per hectare.

Ja, er worden ook 100 tot 150 levensloopbestendige appartementen gerealiseerd als onderdeel van de nieuwe wijk.

Nee, deze zijn niet voorzien in de planvorming.

Een specifiek ouderenproject maakt geen onderdeel uit van de plannen. Er worden wel verschillende hofjes gerealiseerd, maar deze zijn niet specifiek gericht op ouderen. Wel zijn er verschillende woonconcepten die goed kunnen passen voor ouderen danwel mensen met een hogere zorgvraag.

Het is waarschijnlijk dat de sociale huurwoningen worden verkocht aan een Zwolse woningcorporatie en dat deze corporatie de verhuur van de sociale huurwoningen zal verzorgen.
De wijze en het moment waarop u zich kunt inschrijven voor een sociale huurwoning is nog niet bekend. Wij raden u aan om u in te schrijven voor de nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen. U wordt dan ook als een van de eersten op de hoogte gesteld zodra de woningen in de verkoop/verhuur gaan.

De doorstroom van het verkeer en verkeersveiligheid zijn belangrijke aandachtspunten. Er is gekozen voor een ontsluiting van Nieuw Harculo via de IJsselcentraleweg. Het wegprofiel van de IJsselcentraleweg is daarvoor passend. Wij onderzoeken samen met de Gemeente Zwolle hoe de extra vervoersbewegingen die Nieuw Harculo toevoegt aan de IJsselcentraleweg correct en verkeersveilig kunnen worden afgehandeld.

Verkeer

De uitvoering van een parkeeronderzoek maakt onderdeel uit van de planvorming. Uit dit onderzoek volgt dat aan de parkeerbehoefte kan worden voldaan.

Het autoverkeer wordt volledig ontsloten via de Ijsselcentraleweg en niet via de Professor Feldmannweg.

Het Harculosepad is enkel toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Het is ook voor de toekomstige bewoners van Nieuw Harculo niet toegestaan om het Harculosepad als sluiproute te gebruiken. Door een goede inrichting van de Ijsselcentraleweg, en in samenspraak met de bewoners mogelijke extra maatregelen, kan dit ook verder beperkt worden.

We zijn van plan om op drie plekken in het gebied deelmobiliteit toe te passen. Dit kan in latere uitwerking meer worden indien toekomstige bewoners daar behoefte aan hebben.

Dit wordt nog in samenspraak met de provincie onderzocht.

Wat betreft de ontsluiting van de wijk is er gekozen voor de IJsselcentraleweg. Het wegprofiel van de IJsselcentraleweg is daarvoor passend. Daarbij geldt dat het Harculosepad enkel toegankelijk is voor bestemmingsverkeer. Het is ook voor de toekomstige bewoners van Nieuw Harculo dus niet toegestaan om het Harculosepad (via de Jan van Arkelweg) te gebruiken.

Verkeersveiligheid is wel een belangrijk aandachtspunt. Wij onderzoeken samen met de Gemeente Zwolle hoe de extra vervoersbewegingen die Nieuw Harculo toevoegt aan de IJsselcentraleweg verkeersveilig kunnen.

Natuur

Bij het maken van de plannen voor Nieuw Harculo is veel aandacht voor de natuurfunctie en natuurinclusieve inrichting van het gebied. Het ‘groen’ in het deel van het plangebied dat grenst aan de Ijssel krijgt een landelijke ecologische inrichting. Het deel van het plangebied dat grenst aan de Energietuin krijgt een meer stedelijke ecologische inrichting. Deze inrichtingen komen vervolgens samen in het klimaatpark dat de noordelijke en zuidelijke haven met elkaar verbindt. Het doel is om het gebied zo in te richten dat voor dit gebied kenmerkende habitats duurzaam kunnen voorkomen.

Er zijn geen plannen voor intensieve recreatie in het plangebied. Extensieve (wandel)recreatie zal wel mogelijk zijn in delen van het plangebied. Om de natuurwaarden te borgen, komen er geen struinpaden in de uiterwaarden.

Het Plangebied grenst aan, en ligt gedeeltelijk ook in, het Natura 2000-gebied Rijntakken. Vooropgesteld: er wordt niet gebouwd in het Natura 2000-gebied. Toch moet er uiterst zorgvuldig onderzocht te worden of de ontwikkeling geen significante gevolgen heeft voor Natura 2000-gebieden. Dit onderzoek voeren we uit in samenspraak met de gemeente en de provincie.

Voor de havens voorzien we voornamelijk een natuurfunctie en geen recreatieve functie. Het idee is om de steiger in de noordelijke haven los te koppelen van de wal, zodat deze als broedlocatie kan dienen voor vogels. Ter plaatse van de zuidelijke haven zal door Rijkswaterstaat een meestromende nevengeul worden aangelegd ter uitvoering van de Kaderrichtlijn Water.

De noordelijke steiger wordt teruggegeven aan de natuur en is niet meer te betreden. Op de zuidelijke steiger wordt mogelijk een gebouw voor ‘artists in residence’ gerealiseerd, waarmee de rest van de steiger wordt afgesloten voor publiek.

De bestemming van de uiterwaarden gaat van agrarisch naar natuur. De stikstofuitstoot van het agrarisch perceel wordt gebruikt om woningbouw mogelijk te maken.

Voor de havens voorzien we voornamelijk een natuurfunctie en geen recreatieve functie. Het idee is om de steiger in de noordelijke haven los te koppelen van de wal, zodat dit een broedlocatie voor vogels kan worden. Bij de zuidelijke haven wordt door Rijkswaterstaat een meestromende nevengeul aangelegd ter uitvoering van de Kaderrichtlijn Water.

Wij voorzien dus geen recreatieve functie voor de haven. Recreatie zal ook niet actief gestimuleerd worden. Dat betekent niet dat recreatie onmogelijk is. De havens worden bij warme dagen nu ook al gebruikt als zwemlocatie; dat gaan wij niet verhinderen.

Overig

ENGIE heeft enkele jaren geleden besloten de IJsselcentrale te slopen, omdat Nederland geleidelijk overschakelt op schone, hernieuwbare energie. Het terrein van de IJsselcentrale kwam hierdoor beschikbaar voor herontwikkeling. ENGIE en de gemeente hebben daarvoor een gezamenlijke visie opgesteld. Met onze plannen voor Nieuw Harculo bouwen we voort op deze door de gemeenteraad goedgekeurde gebiedsvisie.

De Prof. Feldmannweg is eigendom van Floris Property Fund. Voor zover bij ons bekend is, heeft Floris Property Fund op dit moment geen concrete plannen voor de herontwikkeling van dit gebied.

Na de bijeenkomsten voor inwoners in maart 2024 worden het Natuurontwikkelingsplan (NOP) en het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP) afgerond. De plannen worden daarna ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit zal rond de zomer van 2024 zijn. Na een positief besluit door de raad wordt het omgevingsplan opgesteld. Deze leggen we eind 2024 voor aan de omgeving. In de eerste helft van 2025 vormt de raad een besluit over het omgevingsplan. In de tweede helft van 2025 kan dan gestart worden met het grondwerk en vervolgens met de bouw. Oplevering is voorzien in 2028-2030.

In de planvorming wordt rekening gehouden met de gevolgen van een piekwaterstand in de Ijssel. Nieuw Harculo dient daartegen bestand te zijn.

Met Nieuw Harculo wordt gerefereerd aan de Centrale Harculo die voorheen in het plangebied stond. De Centrale is gesloopt en het plangebied biedt ruimte aan een nieuwe ontwikkeling: Nieuw Harculo.

Daar wordt nog over nagedacht. Wilt u hier graag bij betrokken worden? Laat ons dit dan graag weten via het contactformulier.

Veelgestelde vragen

ENGIE heeft enkele jaren geleden besloten de IJsselcentrale te slopen, omdat Nederland geleidelijk overschakelt op schone, hernieuwbare energie. Het terrein van de IJsselcentrale kwam hierdoor beschikbaar voor herontwikkeling. ENGIE en de gemeente hebben daarvoor een gezamenlijke visie opgesteld. Met onze plannen voor Nieuw Harculo bouwen we voort op deze door de gemeenteraad goedgekeurde gebiedsvisie.

In Nieuw Harculo worden ongeveer 350 grondgebonden woningen en 150 appartementen gerealiseerd. Er komen vrijstaande woningen, friendswoningen, levensloopbestendige appartementen en ruime eensgezinswoningen. Binnen deze woningtypen zit er veel variatie in de woningen en prijsklassen: 30% sociaal, 40% midden 1 en 2 en 30% vrijesector.

Onze ambitie is om in de tweede helft van 2025 te starten met het grondwerk en om in 2026 vervolgens te beginnen met de bouw.

We streven ernaar de woningen in de periode vanaf 2028 tot en met 2030 gefaseerd op te leveren.

De wijk Nieuw Harculo is gericht op toekomstige bewoners die rust, natuur, eigenzinnigheid en saamhorigheid belangrijk vinden. In Nieuw Harculo wonen zij immers praktisch in de natuur en kunnen met elkaar een duurzame wijk realiseren. De wijk is gericht op bewoners uit alle leeftijden en lagen van de bevolking die dit omarmen. Door de grote variatie aan type woningen en prijsklassen is er voor iedereen wat wils.

Nee, dit dat nog niet. Je kunt je wel aanmelden als geïnteresseerde voor de nieuwsbrief. Dit kan onderaan de webpagina. 

Het merendeel van de woningen bestaat uit grondgebonden woningen van drie of vier bouwlagen. Er zijn enkele kleine appartementencomplexen voorzien, waarbij het hoogste complex zeven bouwlagen telt en ongeveer 21/22 meter hoog zal worden. De hijshal blijft het hoogste gebouw van Nieuw Harculo.

Dit is afhankelijk van de omvang van het kavel. Als je alleen kijkt naar het te ontwikkelen terrein, gaat het om zo’n 38 woningen per hectare. Als je over het gehele plangebied inclusief natuurontwikkeling spreekt, zit je op 7 woningen per hectare.

De Prof. Feldmannweg is eigendom van Floris Property Fund. Voor zover bij ons bekend is, heeft Floris Property Fund op dit moment geen concrete plannen voor de herontwikkeling van dit gebied.

Na de bijeenkomsten voor inwoners in maart 2024 worden het Natuurontwikkelingsplan (NOP) en het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP) afgerond. De plannen worden daarna ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit zal rond de zomer van 2024 zijn. Na een positief besluit door de raad wordt het omgevingsplan opgesteld. Deze leggen we eind 2024 voor aan de omgeving. In de eerste helft van 2025 vormt de raad een besluit over het omgevingsplan. In de tweede helft van 2025 kan dan gestart worden met het grondwerk en vervolgens met de bouw. Oplevering is voorzien in 2028-2030.

In de Uitspanning komen onder meer een werkcafé, kantoor- en vergaderruimten, expositieruimten en horecavoorzieningen. Daarnaast wordt er onderzocht of er een kinderdagverblijf gerealiseerd kan worden in het plangebied.

Bij het maken van de plannen voor Nieuw Harculo is veel aandacht voor de natuurfunctie en natuurinclusieve inrichting van het gebied. Het ‘groen’ in het deel van het plangebied dat grenst aan de Ijssel krijgt een landelijke ecologische inrichting. Het deel van het plangebied dat grenst aan de Energietuin krijgt een meer stedelijke ecologische inrichting. Deze inrichtingen komen vervolgens samen in het klimaatpark dat de noordelijke en zuidelijke haven met elkaar verbindt. Het doel is om het gebied zo in te richten dat voor dit gebied kenmerkende habitats duurzaam kunnen voorkomen.

Er zijn geen plannen voor intensieve recreatie in het plangebied. Extensieve (wandel)recreatie zal wel mogelijk zijn in delen van het plangebied. Om de natuurwaarden te borgen, komen er geen struinpaden in de uiterwaarden.

De uitvoering van een parkeeronderzoek maakt onderdeel uit van de planvorming. Uit dit onderzoek volgt dat aan de parkeerbehoefte kan worden voldaan.

Het autoverkeer wordt volledig ontsloten via de Ijsselcentraleweg en niet via de Professor Feldmannweg.

Het Harculosepad is enkel toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Het is ook voor de toekomstige bewoners van Nieuw Harculo niet toegestaan om het Harculosepad als sluiproute te gebruiken. Door een goede inrichting van de Ijsselcentraleweg, en in samenspraak met de bewoners mogelijke extra maatregelen, kan dit ook verder beperkt worden.

We zijn van plan om op drie plekken in het gebied deelmobiliteit toe te passen. Dit kan in latere uitwerking meer worden indien toekomstige bewoners daar behoefte aan hebben.

Dit wordt nog in samenspraak met de provincie onderzocht.

Het Plangebied grenst aan, en ligt gedeeltelijk ook in, het Natura 2000-gebied Rijntakken. Vooropgesteld: er wordt niet gebouwd in het Natura 2000-gebied. Toch moet er uiterst zorgvuldig onderzocht te worden of de ontwikkeling geen significante gevolgen heeft voor Natura 2000-gebieden. Dit onderzoek voeren we uit in samenspraak met de gemeente en de provincie.

Voor de havens voorzien we voornamelijk een natuurfunctie en geen recreatieve functie. Het idee is om de steiger in de noordelijke haven los te koppelen van de wal, zodat deze als broedlocatie kan dienen voor vogels. Ter plaatse van de zuidelijke haven zal door Rijkswaterstaat een meestromende nevengeul worden aangelegd ter uitvoering van de Kaderrichtlijn Water.

Ja, er worden ook 100 tot 150 levensloopbestendige appartementen gerealiseerd als onderdeel van de nieuwe wijk.

In de planvorming wordt rekening gehouden met de gevolgen van een piekwaterstand in de Ijssel. Nieuw Harculo dient daartegen bestand te zijn.

Met Nieuw Harculo wordt gerefereerd aan de Centrale Harculo die voorheen in het plangebied stond. De Centrale is gesloopt en het plangebied biedt ruimte aan een nieuwe ontwikkeling: Nieuw Harculo.

Nee, deze zijn niet voorzien in de planvorming.

Een specifiek ouderenproject maakt geen onderdeel uit van de plannen. Er worden wel verschillende hofjes gerealiseerd, maar deze zijn niet specifiek gericht op ouderen. Wel zijn er verschillende woonconcepten die goed kunnen passen voor ouderen danwel mensen met een hogere zorgvraag.

De noordelijke steiger wordt teruggegeven aan de natuur en is niet meer te betreden. Op de zuidelijke steiger wordt mogelijk een gebouw voor ‘artists in residence’ gerealiseerd, waarmee de rest van de steiger wordt afgesloten voor publiek.

De bestemming van de uiterwaarden gaat van agrarisch naar natuur. De stikstofuitstoot van het agrarisch perceel wordt gebruikt om woningbouw mogelijk te maken.

Daar wordt nog over nagedacht. Wilt u hier graag bij betrokken worden? Laat ons dit dan graag weten via het contactformulier.

Blijf op de hoogte!

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief